Nieuw rekenbeleid en nieuwe zak-slaagregeling in het mbo

N.a.v. de brief m.b.t. rekenen in het mbo die door de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 6 oktober jl. naar de Tweede Kamer is verstuurd, het debat dat over deze brief is gevoerd in de Tweede Kamer en de daarop aangenomen moties zijn er door het Ministerie van OCW maatregelen m.b.t. het rekenbeleid uitgewerkt.

Deze maatregelen zullen op zeer korte termijn in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB opgenomen worden. De maatregelen treden in werking met terugwerkende kracht per 1 augustus 2015.

NIEUW REKENBELEID:

  • Voor niveau 4 (opleiding mbo-Verpleegkundige) geldt dat het centraal examen rekenen vanaf dit studiejaar verplicht is en dus moet worden afgelegd door deelnemers die het diploma willen behalen, maar dat het resultaat nog niet meetelt voor diplomering. Wel moeten de resultaten vermeld worden op de resultatenlijst bij het diploma.
  • Voor niveaus 2 en 3 (opleidingen Helpende Zorg & Welzijn en Verzorgende-IG) geldt dat vanaf oktober 2016 alle deelnemers een centraal examen rekenen moeten maken, dat het resultaat niet meetelt voor diplomering, maar het wel wordt vermeld op de resultatenlijst.

Het rekenexamen in het mbo gaat pas meetellen nadat de rekentoets in het gehele voortgezet onderwijs is gaan meetellen voor diplomering. Daarbij wordt gedacht aan een periode van vier jaar nadien. Mochten de resultaten er aanleiding toegeven, dan kan dit ook eerder zijn. Hierover zal dan tijdig worden gecommuniceerd.

Samengevat:
Het rekenexamen in het mbo zal de komende jaren nog niet meetellen voor diplomering.

Maar:
–  De deelnemers moeten het centraal examen rekenen wel afleggen.
–  Het resultaat wordt wel vermeld op de resultatenlijst bij het diploma.

NIEUWE ZAK-SLAAGREGELING:

  • Voor niveau 4 (opleiding mbo-Verpleegkundige) geldt, zolang rekenen niet meetelt, dat voor Nederlands en Engels ten minste een 5 (vijf) en een 6 (zes) moet zijn behaald (in willekeurige volgorde).
  • Voor niveaus 2 en 3 (opleidingen Helpende Zorg & Welzijn en Verzorgende-IG) geldt dat voor Nederlands ten minste een 5 (vijf) moet zijn behaald.

Nederlandse taal voor niveau 2
Binnenkort komt er informatie over de nieuwe aangepaste normering Nederlands voor niveau 2 waarbij er één cijferpunt extra gegeven zal worden bovenop het cijfer voor Nederlandse taal.