Subsidies voor opleidingen in de zorg

Contact

SVOZ Subsidie-hulp

Onze opleidingen en trainingen hebben kwaliteitsgarantie en zijn volledig gecertificeerd (SVOZ heeft onder andere het NRTO keurmerk en wordt geaccrediteerd voor haar branche-erkende opleidingen door het CZO). Zij komen daarom over het algemeen in aanmerking voor subsidie- en belastingvoordelen. Wij verzorgen al onze opleidingen ook op de gewenste locatie van de Werkgever, zonder meerkosten en door heel Nederland.

Erkende leerbedrijven komen voor de bekostiging van de begeleiding van BBL-leerlingen doorgaans in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren en het Stagefonds Zorg.

Op onze pagina Incompany leest u meer over onze mogelijkheden van opleiden op locatie.

Subsidieregeling Praktijkleren

Doel

 | SVOZDe subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een deelnemer. De subsidieregeling richt zich vooral op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel.

Voor mbo-bbl leerlingen ondersteunt de Subsidieregeling praktijkleren organisaties die een praktijkleerplaats bieden. Deze organisaties komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding. De subsidie is maximaal €2.700,00 per praktijkleerplaats/per studiejaar.

U komt in aanmerking wanneer u praktijkbegeleiding biedt aan een deelnemer van een mbo opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl). De opleiding moet zijn gericht op een volledig diploma en zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Hier kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor subsidie. Er is geen subsidie voor het begeleiden van een deelnemer die een mbo-bol, een mbo derde leerweg (OVO), een EVC traject, onderwijs via E-learning of een specifieke maatwerkopleiding volgt.

Voorwaarden

 • Uw bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de begeleiding heeft plaatsgevonden door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf.
 • U heeft de praktijkbegeleiding van de deelnemer aangeboden op basis van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst. Deze overeenkomst is getekend door het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.
  In deze overeenkomst staan in elk geval:
  • de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming;
  • het totaal aantal te volgen praktijkuren en de verdeling daarvan over de studiejaren;
  • de begeleiding van de deelnemer;
  • dat deel van de kwalificaties dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming bij het bedrijf of de organisatie moet behalen en de beoordeling daarvan;
  • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.

Meer informatie over aanvraag, etc. zie hier!

Subsidieregeling stageplaatsen zorg (Stagefonds VWS)

Het Stagefonds is een regeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die bijdraagt in de kosten van stages van bepaalde zorgopleidingen.

Doel

Het doel van het fonds is meer stageplaatsen creëren om de in- en doorstroom van zorgpersoneel te verbeteren. Alle instellingen die zorg leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de Wet op de Jeugdzorg, komen in aanmerking voor vergoeding uit het Stagefonds. De subsidie geldt voor stages voor verpleegkundigen, verzorgenden of voor een sociaal agogische opleiding. Instellingen die onder deze regeling vallen ontvangen van VWS een aanvraagformulier.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het jaarlijks budget en het aantal aanvragen. Het bedrag varieert hierdoor per jaar. Zie hier voor meer informatie.

Subsidie SectorPlanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.

Subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. Voor de regio-indeling zie hier!

Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 miljoen) is voor de overige sectoren in Zorg en Welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen totaal zo´n 170.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund.

Werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tijdvakken (tranches) intekenen voor subsidie uit SectorplanPlus. Hiervoor stellen zij een scholingsplan op.

De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:
A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
C. Training en opleiding: lang (vanaf 128 uur)
D. Training en ontwikkeling: middellang (40 tot 128 uur)
E. Training en ontwikkeling: kortdurend (3 tot 40 uur)

Meer informatie vind je hier!