Samenwerking

Op diverse terreinen werkt SVOZ samen met partners in zorg en onderwijs.
Het beroepenveld in de zorg wordt intensief betrokken bij de ontwikkeling en actualisering van onze opleidingen, trainingen en examens. Dat varieert van deelname aan klankbordgroepen, vertegenwoordiging in de examencommissie en de commissie van Beroep en Bezwaar van SVOZ tot het verzorgen van exclusieve leertrajecten.

NRTO

SVOZ is lid van NRTO, een platform van aangewezen/erkende particuliere onderwijsinstellingen in Nederland. NRTO is de vereniging van ondernemers in particulier onderwijs. SVOZ is actief lid van deze vereniging en committeert zich aan de gedragscode. NRTO-leden zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumenten.